Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

mgr inż. Sławomira Stanisława Wojnara

v študijnom programe: Mechatronika

študijný odbor:             5.2.16 mechatronika

sa uskutoční dňa  10. júla 2013 o 9:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici ÚAMAI, Mýtna 36, Bratislava, 2. poschodie, číslo miestnosti: 228.

Názov DP: „Nonlinear Model-Based Air-Fuel Ratio Predictive Control of Spark Ignited Engines“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., FEI, STU v Bratislave
prof. Ing. Aleš Janota, PhD., Elektrotechnická fakulta,  ŽU Žilina

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.