Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Moťovského 

v študijnom programe: Dopravná technika
študijný odbor:             5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

 sa uskutoční dňa 27. augusta 2015 o 12:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť číslo: 004.

Názov DP:  „Optimalizácia mechanických vlastností mobilného pracovného stroja“

Oponenti dizertačnej
práce:prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.,  - FEVT TU Zvolen
doc. Ing. Jozef Krchnár, CSc. – ÚCHHSZ, SjF STU v Bratislave

Školiteľ: 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.