Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Moniky Zuščíkovej

v študijnom programe: Mechatronika

študijný odbor:             5.2.16 mechatronika

sa uskutoční dňa  21. augusta 2013 o 8:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici ÚAMAI, Mýtna ulica č. 36, 812 31 Bratislava

Názov DP:        „Syntéza riadenia mechatronického systému pruženia automobilu“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Strojnícka fakulta TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice

prof. Ing. Anton Vitko, PhD., FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

Školiteľ:                                              
doc. Ing. Cyril Belavý, CSc., ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.