Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Ševčíka

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa  26. augusta 2013 o 15:00 hod. 

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Ústave technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 231.

Názov DP:        „Vlastnosti laserových zvarových spojov vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel“                            

 

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Pavol Švec, PhD., ÚTM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Ing. Tomáš Žáček, PhD., Výskumný ústav zváračský, Račianska 71, 832 59 Bratislava

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Zita Iždinská, PhD. – SjF STU v Bratislave 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.