Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Zuzany Plutovej

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika

študijný odbor:             5.1.7 Aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa 23. apríla 2015 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť číslo: 004.

Názov DP: „Biomechanické merania pre klinickú prax“

Oponenti dizertačnej práce:  
prof. Ing. Milan Žmindák, PhD. – SjF ŽU Žilina
doc. Ing. Milan Naď, PhD. – MtF STU Trnava

Školiteľ:
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. – SjF STU Bratislava

 

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.