Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Jakuba Palenčára

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 23.8.2017 o 9:00 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, na ÚAMAI, Mýtna ulica 36, 812 31 Bratislava, miestnosť č. ML6.

Názov DP:  „Sledovanie meracích procesov pomocou indexov spôsobilosti“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
doc. Ing. Ondrej Líška, CSc.- Strojnícka fakulta TU Košice, Letná 9, 041 87 Košice

Školiteľ:
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.