Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Simony Mrkvovej

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológia a materiály

sa uskutoční dňa 26. augusta 2014 o 15:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici Ústavu technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava 3.

Názov DP: „Sonotródne nástrojové materiály a štúdium ich vlastností“

Oponenti dizertačnej práce:

doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD. – VÚZ – priemyselný inštitút SR, Račianska 71, Bratislava
Dr. Ing. Jaroslav Kováčik – ÚMMS SAV

Školiteľ:
doc. Ing. Štefan Emmer, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.