Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Martančíka

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológia a materiály

sa uskutoční dňa 26. augusta 2014 o 8:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici Ústavu technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava 3.

Názov DP: „Využitie technológie rapid prototyping pri spracovaní plastového odpadu“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc. – UMAT MTF STU so sídlom v Trnave
doc. Ing. Ján Grom, CSc. – dôchodca

Školiteľ:
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.