Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

            V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Lorenca

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika

študijný odbor:             5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  19. júla 2013 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 004.

Názov DP:  „Simulace přenosu dynamického zatížení do konstrukčních uzlů vozidla“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
doc. Ing. Milan Naď, PhD., MTF, STU v Bratislave

Školiteľ:  
doc. Ing. František Palčák, PhD. – SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.