Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Zdeněka Krajíčeka

v študijnom programe: Metrológia

študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa  21. augusta 2013 o 13:00 hod.

 

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava,

číslo miestnosti: 004.

Názov DP:        „Rozšírenie rozsahu primárneho etalónu malého hmotnostného prietoku plynu“                            

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Eva Kureková, CSc., ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Ing. Robert Spurný, PhD., Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Školiteľ:  
RNDr. Jiří Tesař, PhD., Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.