Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Radka Kozakoviča

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 21.8.2017 o 14:00 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:  „Analýza stacionárnych vysokorýchlostných zotrvačníkov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Justín Murín, DrSc., ÚAM, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
doc. Ing. Jozef Štetina, PhD., Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Školiteľ:
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.