Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Milana Kertésza

v študijnom programe: Dopravné stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 31.8.2017 o 10:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Akumulácia energie mobilných pracovných strojov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc. – dôchodca, Veľký Grob 353
doc. Ing. Milan Naď, PhD. – Materiálovo-technologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Školiteľ:
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.