Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Juraja Kapustu

v študijnom programe: Automatizácia a riadenie strojov a procesov

študijný odbor:             5.2.14 automatizácia

sa uskutoční dňa  21. augusta 2013 o 12:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici ÚAMAI, Mýtna ulica č. 36, 812 31 Bratislava

Názov DP:        „Numerical modeling and control of progressive steel billet induction heater as distributed parameter system“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika
doc. Ing. Anton Kachaňák, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Školiteľ:           
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.