Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Jedináka

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa  27. augusta 2013 o 9:30 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 442.

Názov DP:        „Energetické zhodnotenie vplyvu reznej kvapaliny na proces obrábania“                            

Oponenti dizertačnej práce:                 
prof. Ing. Ferdinand Janíček, PhD., FEI STU v Bratislave
doc. Ing. Ľubomír Javorek, PhD., FEVT TU Zvolen

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Marián Tolnay, PhD. – SjF STU v Bratislave

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.