Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

            V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Martina Gulana 

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor:             5.2.16 mechatronika

 sa uskutoční dňa 27. augusta 2015 o 11:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ÚAMAI, Mýtna ulica ,36, číslo miestnosti 318.

Názov DP:  „Nonlinear model predictive control of underactuated mechatronic systems“

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
prof.Ing. Štefan Kozák, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Boris Rohaľ - Iľkiv, PhD. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.