Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Metoda Glatza

 v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa  28. augusta 2013 o 10:300 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 004.

Názov DP:        „Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Peter Bigoš, CSc. – TU Košice, Strojnícka fakulta
Ing. Boris Štubňa, PhD. – ŽOS Zvolen, Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen

Školiteľ:
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. – SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.