Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

            V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Jana Gavačová 

v študijnom programe: Dopravná technika

študijný odbor:             5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

 sa uskutoční dňa 27. augusta 2015 o 9:00 hod.

 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť číslo: 004.

Názov DP:   „Generatívne navrhovanie prvkov automobilov a pracovných strojov“

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD. – SjF ŽU v Žiline
Ing. Radoslav Orokocký, PhD.– Dytron Slovakia, spol s r. o., Bratislava

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.