Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Zoltána Fuszka

v študijnom programe:  Energetické stroje a zariadenia
študijný odbor:     5.2.6. Energetické stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 31.08.2018 o 11:30 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 302.

Názov DP:      „Prúdenie v predradenom dvojstupňovom supersonickom ejektore.

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky
doc. Ing. Sylva Drábková, PhD., VŠB -  TU Ostrava, Fakulta strojní

Školiteľ:
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.