Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Moniky Chocholáčkovej

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 energetika

sa uskutoční dňa 21. augusta 2014 o 14:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 302.

Názov DP: „Optimalizácia sústavy CZT z pohľadu dodávky tepla pre sorpčné chladiace zariadenia“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Roman Fekete, PhD. – Strojnícka fakulta STU
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD. – FSI VUT Brno

Školiteľ:

doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.