Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Ondreja Chleba

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika
sa uskutoční dňa 26. augusta 2014 o 9:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Vibrodiagnostická metóda stanovenia poškodenia neevolventného ozubenia prevodových sústav“

Oponenti dizertačnej práce
:
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc. – Strojnícka fakulta ŽU
doc. Ing. Milan Naď, CSc. – MTF STU so sídlom v Trnave

Školiteľ:
doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.