Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ľubomíra Čapuchu

v študijnom programe: Mechatronika

študijný odbor: 5.2.16 mechatronika

sa bude konať dňa 23.8.2016 o 11:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na ÚAMAI, Mýtna ulica 36, miestnosť č. 318.

Názov DP:  „Architektúra mobilného robotického systému na podvozku so  všesmerovými kolesami“

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD. - Katedra mechatroniky, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Boris Rohaľ- Iľkiv, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.