Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Dr. Ing. Radeka Strnada

v študijnom programe: Metrológia

študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa 18.6.2015 o 9:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Mýtna 36, Bratislava, miestnosť ML6 

Názov DP: „Analýza externích a interních vlivů na systém realizace teplotní stupnice ITS – 90 v rozsahu 0 °C až 1000 °C“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, CSc. ÚAMAI, SjF STU v Bratislave
RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., Ústav merania SAV

Školiteľ:
RNDr. Jiří Tesař, PhD. – Český metrologický institut Brno

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.