Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

U s p o r i a d a t e ľ:KTV SjF STU Bratislava

D á t u m: 06.02.2007 (utorok)   

M i e s t o  k o n a n i a: telocvičňa SjF

P r i h l á š k y: Prihlasovanie družstiev na KTV SjF (vo dvore) osobne alebo kl.253  u  Mgr.Manczala do 02.02.2007 (piatok)

R i a d i t e ľ: Mgr.Marian Manczal

P r e d p i s: Hrá sa podľa pravidiel minifutbalu prispôsobených na naše podmienky. Počet hráčov v družstve min. 4.

Ú č a s t n í c i: Zamestnanci, doktorandi SjF STU Bratislava

Č a s o v ý   r o z p i s:  od 09,00 -12,00 hod. Hrací čas sa určí podľa počtu prihlásených družstiev

S y s t é m  s ú ť a ž e: podľa počtu prihlásených družstiev

I n f o r m á c i e: Mgr. Marian Manczal, kl.253, manczal@sjf.stuba.sk

 

 

Mgr.Marian Manczal                                             Mgr.Alena Cepková, PhD.                              

    riaditeľ turnaja                                                           vedúca katedry