Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

XI. Medzinárodna konferencia
Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení v chemickom priemysle a energetike

11. - 12. november, 2008
SÚZA
Správa účelových zariadení MZV SR
Drotárska cesta
Bratislava
Slovenská republika

Záštitu nad konferenciou prevzali
za Slovnaft, a.s., Bratislava riaditeľ Rafinérie Ing. Miroslav Švatarák
za Strojnícku fakultu STU, Bratislava dekan Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Skúsenosti z celého sveta naznačujú, že napriek vysokej technickej úrovni výrobných zariadení v chemickom priemysle, ale aj ďalších odvetviach ako je energetika, metalurgia atď., sú otázky prevádzkovej bezpečnosti a dlhodobej spoľahlivosti jednotlivých strojov, aparátov a celých technických systémov jednou z vážnych tém diskusií odborníkov z mnohých oblastí vedy, techniky, praxe, riadenia, legislatívy, životného prostredia a ďalších. Chemická výroba svojím charakterom stále predstavuje potenciálne riziko s pomerne značným dosahom na svoje okolie. Pracovné parametre a vysoký fond časového využitia výrobných zariadení vyžadujú venovať trvalú pozornosť sledovaniu technického stavu všetkých komponentov, z ktorých sa výrobný systém skladá. Metódy hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a životnosti sa preto neustále zdokonaľujú práve tak, ako systémy technickej diagnostiky. Cieľom konferencie je výmena poznatkov a skúseností zo širokého spektra činností, ktoré sú spoločné tejto problematike. Medzinárodné stretnutie z oblasti praxe, vedy aj iných oblastí by malo prispieť k prehĺbeniu vzájomného poznania a nadviazaniu účelných kontaktov. Súčasťou konferencie bude aj prezentácia firiem, ktorých produkcia súvisí s tematikou konferencie.

Bližšie informácie na tejto w w w  stránke