Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Mladí ľudia v poslednom období prejavujú znížený záujem o štúdium na školách technického zamerania. Aj preto sa Strojnícka fakulta STU v Bratislave v spolupráci s IAESTE Slovakia a Študentským cechom strojárov podujala v dňoch 27.2. – 1.3.2007 predstaviť zaujímavou a pestrou formou obsahy študijných programov a ukázať laboratória. Lajtmotívom akcie bolo aj uplatnenie absolventov fakulty  v  najdynamickejšie sa rozvíjajúcom odvetví a to v automobilovom priemysle. Vedeniu fakulty sa zorganizovala snáď prvý raz spoločné stretnutie zástupcov všetkých troch finálnych výrobcov automobilov na Slovensku VOLKSWAGEN Slovakia, a.s., PSA Peugeot Citroën a KIA Motors Slovakia. Na prezentáciu akcie na verejnosti zapožičali všetci výrobcovia vlajky svojich firiem a aktuálne vyrábané modely automobilov, ktoré boli vystavené pred budovou fakulty. Záštitu nad akciou prevzal rektor STU a prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Báleš (pre časovú kolíziu ho zastúpil prorektor prof. Janíček) a prezident Združenia automobilového priemyslu SR Ing. Uhrík.

Dynamiku otvoreniu akcie po úvodnom slove dekana Strojníckej fakulty STU doc. Šooša a slávnostných príhovoroch garantov a organizátorov podujatia zvýšil svojim vystúpením aj súbor Technik.

V prvý deň akcie sa konal veľtrh pracovných príležitostí pod novým názvom – iKariéra Dni Príležitostí. Umožnil predstaviteľom spoločností nadviazať kontakty so študentmi a absolventmi formou osobných konzultácií v stánkoch umiestnených vo vestibule fakulty a zároveň sa v jednej posluchárni celý deň konali prezentácie jednotlivých firiem.

Strojnícka fakulta STU zasa propagovala možnosti uplatnenia absolventov. Usporiadala prednášku prezidenta ZAP Ing. Uhríka a následnú diskusiu o potrebách a perspektívach mladej  technickej inteligencie na Slovensku za prítomnosti predstaviteľov vyššie uvedených automobiliek na Slovensku. Na túto akciu boli pozvaní aj riaditelia stredných škôl, aby pôsobili na mladých budúcich absolventov stredných škôl na výber štúdia technického zamerania.

Ďalšie dva dni akcie sa zamerali na cieľovú skupinu stredoškolákov. Pre nich sa organizovali nielen prezentácie študijných odborov bakalárskeho stupňa štúdia, návštevy laboratórií, ponúkali sa propagačné materiály o fakulte a študijných programoch, ale aj to čo je pre fakultu v súčasnom období to najdôležitejšie – prihlášky na vysokú školu. Ostáva nám veriť, že sa nám vyplnené prihlášky vrátia naspäť.

Pre absolventov končiacich ročníkov sa v tretí deň akcie podarilo zorganizovať prednášku doc. Rosinu, predsedu predstavenstva a prezidenta spoločnosti MATADOR, a.s. Predstavil zaujímavé pohľady na budúci rozvoj slovenskej ekonomiky.

Informačné dni Strojníckej fakulty STU v Bratislave priniesli mnohým mladým ľudom predovšetkým poznatok, že nedostatok technickej inteligencie na Slovensku začína byť vážnym problémom pre zamestnávateľov. Organizátori akcie sa snažili predstaviť štúdium na fakulte pútavo a zaujímavo s dôrazom na rozsiahle možnosti uplatnenia. Aj to sú dôvody na správny výber štúdia.

F1000004.jpg F1000008.jpg
Pred budovou Strojníckej fakulty spolu vystavovali svoje produkty všetci finálni výrobcovia automobilov na Slovensku a zároveň sa zúčastnili aj na slávnostnom otvorení
F1000014.jpg F1000021.jpg
Návštevníkov na slávnostnom otvorení okrem hostí zaujal aj súbor TECHNIK
F1000018.jpg F1010015.jpg
Niektoré prednášky rovnako zaujali mladších aj starších
F1000010.jpg F1000026.jpg
To sú cieľové skupiny, na ktoré bola akcia zameraná. Naši možní študenti.
F1010009.jpg
Príjemne nás prekvapil úprimný záujem detí z Gymnázia pre telesne postihnutých na Mokrohájskej ulici.