Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania doc. Ing. Pavla Élesztösa, CSc. v odbore Aplikovaná mechanika sa dňa 10. júla 2007 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, v miestnosti č. 004 o 13.00 h uskutoční obhajoba habilitačnej práce Niektoré problémy regenerácie vysokotlakových reaktorov na výrobu polyetylénu a o 14.30 h habilitačná prednáška Riešenie nestacionárneho teplotného a napäťového poľa pri súprúdnom kontaktovaní s telesami jednoduchej geometrie.