Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave

HARMONOGRAM

doplňujúcich volieb študentov do AS STU vo funkčnom období 2007-2011
a do AS Sjf vo funkčnom období 2006-2010

Vyhlasovateľ volieb:
prof.Ing.Milan Žalman, PhD. – predseda AS STU
Ing.Vladimír Chmelko, PhD. – predseda AS Sjf

1. Podávanie návrhov na kandidátov na doplnenie 6 členov do AS SjF a 1 člena AS STU do 21.9.2010, do 12:00 CET.

Návrhy je možné podať v papierovej forme v podateľni Strojníckej fakulty, priečinok Študentského parlamentu,
alebo elektronicky na adresu andrea.haringova@scs.sk.

2. Predstavenie navrhnutých kandidátov kandidátov bude 22.septembra od 9:00-10:00 v miestnosti Študentského parlamentu, Strojnícka fakulta, Nám.Slobody 17, Bratislava. Počas tejto doby budú mať kandidáti možnosť stretnúť sa so študentmi a prezentovať sa, takisto tu bude prítomný člen volebnej komisie.

3. Voľba členov AS SjF a AS STU
28.9. 2010: 9.30 - 12.00, 12.30 – 14.30
29.9.2010: 9.30 - 12.00

Schválené predseníctvom AS Sjf 13.9.2010 v Bratislave

za volebnú komisiu
Ing. Andrea Haringová
Ing. Vladimír Chmelko, PhD.