Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vedecká rada Slovenskej akadémie vied udelila v júni 2007 Cenu SAV za výsledky spolupráce s vysokými školami riešiteľskému kolektívu zo SAV, STU Bratislava a TU Košice:

Dr. h. c. prof. Ing. Baltazárovi Frankovičovi, DrSc. (vedúci riešiteľského kolektívu),
Ing. Ivane Budinskej, PhD.
Ing. Jolane Sebestyénovej, PhD.
a kolektívu z Ústavu informatiky SAV
prof. Ing. Štefanovi Kozákovi, PhD. a kolektívu z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,
prof. Ing. Jánovi Sarnovskému, PhD. a kolektívu z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
prof. Ing. Gabrielovi Hulkóvi, DrSc. a kolektívu zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave

za prácu Modulárny agentový distribuovaný riadiaci systém s akronymom MARABU

Náplňou práce bolo inteligentné riadenie výrobných, ekonomických, environmentálnych a spoločenských procesov, ktoré vyžadujú vývoj a aplikáciu nových riadiacich stratégií s vysokou efektívnosťou, s minimálnymi nákladmi na implementáciu informačnej technológie a prístupnosťou pre konkrétneho používateľa. Agentové technológie patria medzi najprogresívnejšie sa vyvíjajúce metódy, ktoré umožňujú riešiť úlohy modelovania, riadenia a simulácie distribuovaných výrobných systémov. Systém je pripravený pre aplikáciu v modelovaní, riadení a simulácií procesov výrobných, energetických, dodávateľsko-odberateľských a dopravno-komunikačných.