Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

                                                        Ing. Petra Popáleného

 v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor:    5.1.7 aplikovaná mechanika

 sa uskutoční dňa  24. apríla 2013 o 11:00 hod.

 v miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

 Názov DP:   „Diagnostika trhliny rotora s využitím merania vibrácií a dynamických modelov“                            

Oponenti dizertačnej práce:  
prof. Ing. Ondrej Záhorec, PhD., externý poradca, dôchodca, Bratislava
Ing. Tomáš Stejskal, PhD. KVTaR SjF TU Košice

Školiteľ:  
doc. Ing. Miloš Musil, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.