Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Mlynára

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 energetika

sa uskutoční dňa 23. augusta 2012 o 13:00 hod.
na Ústave tepelnej energetiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Optimalizácia vnútorných výmenníkov absorpčného chladiaceho zariadenia“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD. (Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno)
doc. Ing. Belo Füri, PhD. (SvF STU v Bratislave)

Školiteľ:
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.