Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mareka Mlkvika

v študijnom programe: Fluidné stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 energetika

sa uskutoční dňa 16. augusta 2012 o 11:00 hod.
 v miestnosti č. 023 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Výskum viac fázových tokov v hydraulických kanáloch veľmi malých rozmerov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (Fakulta strojní VŠB TU Ostrava)
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (SjF ŽU Žilina)

Školiteľ:
 doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.