Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Kluku


v študijnom programe: Procesná technika
študijný odbor: 5.2.49 procesná technika

sa uskutoční dňa 22. augusta 2012 o 9:00 hod.
v miestnosti 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Silové účinky na lopatku homogenizátora“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Tomáš Svěrák, PhD. (FCH VUT Brno)
Ing. Mikuláš Varga, CSc. (Slovnaft Bratislava)

Školiteľ:
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.