Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Marcela Goliaša

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa 24. augusta 2012 o 9:00 hod.

v miestnosti č. L6 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Vyhodnotenie kalibrácie meradiel pomocou šírenia rozdelenia metódou Monte Carlo“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (SMU, Karloveská 63, Bratislava)
RNDr. Jiří Tesař, PhD. (Český metrologický institut, Praha)

Školiteľ:
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.