Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.29 energetika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru v odbore tepelná energetika a technika prostredia,
 • vedecká hodnosť PhD. v odbore energetika,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác,
 • skúsenosti z oblasti spaľovacích zariadení, výmenníkov tepla a kotlov.

 

1 miesto odborného asistenta pre telesnú výchovu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore telesná výchova,
 • špecializácia volejbal,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • pedagogická prax min. 10 rokov,
 • publikačná činnosť,
 • účasť na výskumných úlohách,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

 

1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor 1.1.5 Matematická analýza

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie v niektorom odbore matematiky,
 • vedecká hodnosť PhD. v odbore Matematická analýza alebo Aplikovaná matematika,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • účasť na výskumných úlohách, citácie (SCI), vedecké práce doma a v zahraničí z odboru,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

 

1 miesto odborného asistenta pre fyziku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie v niektorom odbore fyziky,
 • vedecká hodnosť PhD. v odbore Fyzika,
 • odborná prax min. 5 rokov (prípadne absolvent)
 • účasť na výskumných úlohách, citácie (SCI), vedecké práce doma a v zahraničí z odboru,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto odborného asistenta pre fyziku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • vedecká hodnosť PhD. v niektorom fyzikálnom venom odbore alebo príbuznom vednom odbore technického zamerania,
 • absolvent, aj bez predchádzajúcej praxe
 • účasť na výskumných úlohách, citácie (SCI), vedecké práce doma a v zahraničí z odboru,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
 • prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe,
 • prehľad citácií.

 

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 25.06.2012 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.