Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Juraja Hanusa

v študijnom programe: Dopravná technika
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa 20. októbra 2011 o 11,00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Analýza technického stavu motorového vozidla s využitím díler manažment systému DMS“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jaromír Máca, CSc.
Ing. Ladislav Vačok, CSc.

Školiteľ:
doc. Ing. Ján Lešinský, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare vedecko-výskumných činností SjF STU v Bratislave.