Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ondreja Staša

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 26. septembra 2011 o 9:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 442. (4. poschodie)

Názov DP: „Vizualizácia manipulačných úloh v technologických procesoch“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jiří Skařupa, PhD,. VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD., SjF TU Košice
doc. Ing. Marián Králik, PhD., SjF STU Bratislava

Školiteľ:
prof. Ing. Marián Tolnay, PhD., SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.