Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Untitled Document

Protokol - zamestnanecká časť

z volieb členov a náhradníkov do AS STU za zamestnaneckú časť SjF na obdobie 2011 – 2015

Voľby sa konali 11. a 12. mája.

 

Počet oprávnených voličov: 150
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom: 122
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 122
Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov:
           
1. prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.  48
2. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. 48
3. prof. Ing. Zita Iždinska, PhD. 95
4. doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. 71
5. doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc. 20
6. prof. Ing. Boris Roháľ-Ilkiv, CSc. 49
7. doc. Ing. Igor Ščepka, PhD. 62

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov:
  
       

1. prof. Ing. Zita Iždinska, PhD.
95
2. doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. 71
3. doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.   
62
4. prof. Ing. Boris Roháľ-Ilkiv, CSc.
49

Zoznam náhradníkov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov:


1.-2. prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.         48
1.-2. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.             48                                                   
3.     doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.              20

Bratislava 13. mája  2011

Volebná komisia AS SjF STU:

Ing. Juraj Beniak, PhD., predseda VK
doc. Ing. Cyril Belavý, CSc., člen VK
Mgr. Katarína Vassalová, člen VK
Bc. Peter Čavojský, člen VK

 


Protokol - študentská časť
z volieb členov a náhradníkov do AS STU za študentskú časť na obdobie 2011 – 2015
Voľby sa konali 11. mája až 12. mája 2011 v miestnosti 051

Počet oprávnených voličov: 1542               
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom: 48
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 48
Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov:
           
1. Bc. Filip Fraňo ... 23                             
2. Ing. Andrea Haringová ... 19                                
3. Juraj Majera ... 35

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov:
                                
1. Juraj Majera                               
2. Bc. Filip Fraňo                                         

Zoznam náhradníkov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov:

 

1. Ing. Andrea Haringová                              

Bratislava 12. mája  2011

Volebná komisia AS STU za študentskú časť SjF:

Ing. Juraj Beniak, PhD., predseda VK
Bc. Peter Čavojský, člen VK
Bc. Filip Fraňo, člen VK