Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom na Námestí slobody 17, Bratislava, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta :

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná mechanika,
- odborná prax min. 3 roky,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác,
- pedagogická prax

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD.,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 12.11.2010 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk.
Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.