Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Rektor STU v Bratislave zastúpený dekanom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom Námestie slobody 17, Bratislava v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta :

1 funkčné miesto docenta pre odbor 5.2.14 Automatizácia:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD.,
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore „Automatizácia“,
- pedagogické a vedeckovýskumné skúsenosti,
- odborné zameranie v smere návrhu a projektovania informačných a riadiacich systémov,
- odborná prax min. 15 rokov,
- aktívna znalosť svetového jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD., kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu

Strojnícka fakulta STU
Útvar personálnych a sociálnych činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

do 24.5.2010 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk.

Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.