Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Rektor STU v Bratislave zastúpený dekanom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom Námestie slobody 17, Bratislava v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest :

1 funkčné miesto docenta pre odbor 5.2.51 Výrobné technológie:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického smeru, odbor Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v strojárstve
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. vo vednom odbore Technická kybernetika, úsek automatizácie a riadenia
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore „Výrobné technológie“ alebo v príbuznom študijnom odbore
- pedagogické a vedeckovýskumné skúsenosti
- odborná prax min. 10 rokov,
- aktívna znalosť svetového jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD., kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe

1 funkčné miesto docenta pre odbor 5.2.57 Kvalita produkcie:


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD.
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore „Kvalita produkcie“ alebo v príbuznom študijnom odbore
- pedagogické a vedeckovýskumné skúsenosti
- skúsenosti a zručnosti v podávaní a riešení domácich a zahraničných projektov
- odborná prax min. 10 rokov,
- aktívna znalosť svetového jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD., kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe

1 miesto vysokoškolského učiteľa odborného asistenta pre Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru v odbore Podnikový manažér
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. v odbore Riadenie a ekonomika podnikov
- pedagogické a vedeckovýskumné skúsenosti
- odborná prax min. 10 rokov,
- aktívna znalosť svetového jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD.,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Strojnícka fakulta STU
Útvar personálnych a sociálnych činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

do 22.2.2010 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk.

Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.