Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Kataríny Srdošovej ,

v študijnom programe: Kvalita produkcie,
študijný odbor: 5.2.57 kvalita produkcie,

sa uskutoční dňa 9. decembra 2009 o 11,00 h

v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Zlepšovanie kvality v procese údržby aplikáciou Negausovských štatistických rozložení“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
• Ing. Ivan Plichta, PhD. CSBC, spol. s. r. o. , Bratislava

Školiteľ : prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.