Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z. z., o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ivety Onderovej

vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-03-9 výrobné stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa 16. decembra 2009 o 11,oo hod. na Strojníckej fakulte TU v Košiciach, Letná 9.

Názov DP: „Prínos k zvyšovaniu vybraných technologických parametrov deliacich strojov “

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Peter Demeč, PhD. , SjF TU v Košiciach
• prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc., SjF STU v Bratislave
• prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc., FSI VUT v Brne

Školiteľ :
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Pomocný školiteľ: Dr.h.c., prof.Ing. Janko Hodolič, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.