Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan SjF STU v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest :

1 miesto vysokoškolského učiteľa
odborného asistenta pre manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru
- prednosť majú uchádzači s vedecko-pedagogickou hodnosťou PhD.
- odborná prax minimálne 2 roky
- aktívna znalosť svetového jazyka 1 miesto vysokoškolského učiteľa

1 miesto vysokoškolského učiteľa
- odborného asistenta pre Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru – Strojnícka fakulta
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.
- odborná prax minimálne roky
- znalosť anglického jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, - štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní,
- kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
- výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace),
- prehľadom vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 28.9.2009 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.