Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rektor STU v Bratislave zastúpený dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent v študijnom odbore Energetika pre Ústav tepelnej energetiky.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie,
- vedecká hodnosť v študijnom odbore Energetika,
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Energetika,
- pedagogická a vedecká prax min. 10 rokov,
- znalosť cudzieho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní,
- kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
- kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent


Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 19.6.2009 od uverejnenia oznamu o výberovom konaní alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk.
Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907897176.