Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,
že obhajoba dizertačnej práce Ing. Vendelína Hóka
v študijnom programe: Aplikovaná mechanika,
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika,

sa uskutoční dňa 2. apríla 2009 o 9,00 h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

Názov DP: „ Virtuálny model systému zavesenia kolesa pre prenos budenia do karosérie vozidla“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Eduard Malenovský , DrSc., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
• Ing. Milan Naď, PhD., Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave

Školiteľ : doc. Ing. František Palčák, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.