Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Petra Podmajerského
v študijnom programe: Kvalita produkcie,
študijný odbor: 5.2.57 kvalita produkcie,

sa uskutoční dňa 21. januára 2009 o 14,00 h

v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Metodika implementácie PLM systémov do malých a stredných podnikov“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Jozef Pilc , PhD., Strojnícka fakulta ŽU, 010 26 Žilina
• doc. Ing. Eva Kureková, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave Ú A M A I

Školiteľ : prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.