Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Krššáka

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika,
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika,

sa uskutoční dňa 16. decembra 2008 o 10,30 h
v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Detekcia porúch v kmitajúcich mechanických sústavách“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc., ÚMT, Fakulta strojní, v Brne
• Mgr. Milan Držík, PhD., International Laser Center, v Bratislave

Školiteľ :
prof. Ing. Ladislav Starek, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislav