Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Jána Vacháleka vo vednom odbore doktorandského štúdia 38-01-9 automatizácia a riadenie, špecializácia: Riadenie procesov

sa uskutoční dňa 28. novembra 2008 o 12,00 h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Identifikácia časovo premenlivých systémov s robustným sledovaním parametrov“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
• prof. Ing. Ján Murgaš , CSc.
• prof. Ing. Tomáš Saloky, PhD.

Školiteľ :
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.