Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent
pre študijný odbor 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov pre Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Časti a mechanizmy strojov,
- vedecko-pedagogický titul docent vo vednom odbore Časti a mechanizmy strojov,
- odborná prax minimálne 10 rokov,
- znalosť cudzích jazykov.

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na:
Dekanát SjF STU v Bratislave,
útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava ň

do 16.9.2008.

Prihlášky môžu byť zasielané aj elektronickou poštou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo veronika.blahova@stuba.sk alebo na č.t.57296124 alebo mobil 0907 897 176.