Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre:

Ústav procesného a fluidného inžinierstva

-3 vysokoškolských učiteľov – odborných asistentov pre procesnú techniku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
-vysokoškolské vzdelanie technického smeru
-vedecko pedagogická hodnosť PhD.
-odborná prax minimálne 5 rokov
-ovládanie cudzích jazykov

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na
Dekanát SjF STU v Bratislave
útvar personálnych a sociálnych činností
Nám.slobody 17

do 14.6.2008.

Prihlášky môžu byť zasielané aj elektronickou poštou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo veronika.blahova@stuba.sk

alebo na č.t.57296124 alebo mobil 0917 897 176